Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Нема

Циљ предмета: Проширивање стечених теоријских и практичних знања из проблематике померања поткопаног терена и заштите објеката изнад рударских радова, деформација које се јављају на површи и на објектима, конструкције заштитних стубова за природне и техничке објекте. Примена различитих методама прогнозног прорачуна улегања и деформација, на површи поткопаног терена, при откопавању хоризонталног и нагнутог слоја.

Исход предмета: Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање проблема и задатака везаних за прогнозни прорачун, опажање померања поткопаног терена, обраду података и презентацију деформација терена и објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише се за сваког кандидата посебно, а у зависности од теме докторске дисертације, из: примене адекватне методе прогнозног прорачуна, израде кривих и модела померања терена, праћења померања терена и деформација на објектима, анализе прогнозног прорачуна и евидентираних померања, заштитних стубова и критеријума заштите, дозвољених деформације за поједине категорије објеката, оштећења на објектима и обештећења власника.

Практична настава
Израда семинарских радова који садрже: решавање практичних проблема померања поткопаног терена и деформације објеката на површи; конструкцију заштитних стубова, пројекат мреже за опажање померања поткопаног терена; обраду података мерења; нумеричку и графичку презентацију прогнозног и евидентираног померања.

Литература:

  1. Патарић М. Стојановић.А., 1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  2. Ђорђевић Д., 1998.: Практикум из померања поткопаног терена и заштите објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  3. Ђорђевић Д. Вушовић Н., 2014.: Прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-геолошки факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 6 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад са кандидатом, самостални истраживачки рад кандидата, израде семинарских радова, презантација резултата и др.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -