Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из рударских мерења

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из рударских мерења

Предавачи: проф. др Александар Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Продубљивање стечених теоријских и практичних знања из проблематике Рударских мерења, метода повезивања јамских радова са геодетском основом на површи терена, извођења пробоја, обраде и припреме података за 2Д и 3Д приказивање рударских објеката на површи терена и испод ње.

Исход предмета: Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из области Рударских мерења на површинским коповима, као и у рудницима са подземном експлоатацијом.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише се за сваког кандидата посебно, а у зависности од теме докторске дисертације: развијање геодетских основа за решавање одговарајуће проблематике, избора инструмената и метода мерења у зависности од захтеване тачности, проблем повезивања подземних рудничких просторија са геоемтријском основом на површи терена, а-приори оцене тачности извођења пробојас, обраде резултата мерења и рачаунања потребних величина, а-постериори оцена квалитета мерења и срачунатих величина.

Практична настава
Израда семинарских радова у којима је приказано решавање практичних проблема применом савремених геодетских инструмената и метода мерења, као и обрада података и анализа квалитета извршених мерења.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 6 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад са кандидатом, самостални истраживачки рад кандидата, израде семинарских радова, презантација резултата и др.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -