Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Физичка хемија животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Физичка хемија животне средине

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Физичка и колоидна хемија, Мониторинг у животној средини

Циљ предмета: Курс има за циљ упознавање физичкохемијских процеса у природи, односно у животној средини. С обзиром на присуство великог броја загађујућих супстанци у животној средини анализирају се и физичкохемијске особине тих супстанци као и њихов утицај на процесе у природи под дејством сунчеве светлости, воде, кисеоника из ваздуха, микроорганизама, уз упознавање одређених физичкохемијских метода које се у овој области примењују.

Исход предмета: Поседовањем знања о особинама полутаната у природи и физичкохемијским методама њихове анализе, њиховој миграцији и транформацији и утицају на процесе у природи студент може да идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречило загађење.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Настанак елемената.Геохемијска класификација елемената.Физичкохемијски процеси деградације стена и минерала као извор неорганских загађивача.(Eh-pH дијаграми термодинамичке стабилности. Корозија. Деградација алумосиликата, карбоната). Земљиште: Јоноизмењивачке особине; Киселост; Елементи у траговима; Органске материје (хумус). Циклус урана у природи. Циклус фосфора у природи.Тест I. Циклус сумпора у природи. Циклус угљеника у природи. Физичкохемијски процеси у води: растварање; адсорпција; испаравање; фотохемијски процеси; оксидоредукциони процеси; хидролиза. Метаболички процеси и биоакумулација. Електромагнетно зрачење и атмосфера. Кондензација водене паре и растварање гасова. Кружење гасова присутних у ваздуху.Антропогени утицај на природне процесе. Хомогени и хетерогени хемијски процеси у атмосфери. Хетерогене фотохемијске реакције органских једињења. Фотохемијске реакције у стратосфери. Аеросоли. Тест II.

Практична настава
Радиоактивност. Апсорпција γ-зрачења. Eh-pH дијаграм термодинамичке стабилности гвожђа. Одређивање киселости земљишта. Жива у води. Eh-pH дијаграми стабилнос¬ти. Арсен у води. Олово у води. Пестициди у води. Мерење брзине таложења честица из атмосфере. Инфрацрвена спектрофотометрија (IC спектри гасова “стаклене баште” CH4, N2O,O3, CO2, H2O), течних и чврстих узорака. Cеминар.

Литература:

  1. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић, Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Бгд, 1995.
  2. Д. Веселиновић, В. Ђорђевић, Промет загађивача у природи, Научна књига, Бгд., 1980.
  3. S.E.Manahan, Environmental Chemistry, Lewis publishers, 1994.
  4. Д. Веселиновић, М. Јанковић, В. Ђорђевић, Заштита и унапређивање животне средине, Научна књига, Бгд. 1981.
  5. Peter V. Hobbs , Basic Physical Chemistry for the Atmospheric Sciences 2nd Ed., University of Washington, 2000.
  6. V. P. Evangelou , Environmental, Soil and Water Chemistry: Principles and Applications, Oxford, UK.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практ. настава; самосталан лаб. рад; израда лаб.дневн.; сем.рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
практична настава 10
лаб. дневник 10
семинар-и 10
тестови (два) и дом. задаци 20

Додатни услови оцењивања: -