Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Заштита ваздуха

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Заштита ваздуха

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у области заштите ваздуха.

Исход предмета: Познавање законске регулативе која регулише загађење и заштиту ваздуха. Познавање порекла и својстава загађивача ваздуха. Препознавање врсте и карактера индустријских извора загађења ваздуха. Познавање техника и технологија пречишћавања ваздуха. Оспособљеност за избор адекватне методе пречишчавања ваздуха.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Регулаторна контрола аерозагађења : Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле, Организације одговорне за контролу аерозагађења. Порекло и својства загађивача ваздуха: Врсте загађивача, Физичка и хемијска својства загађивача. Индустријски извори загађења ваздуха: Рударска прерађивачка индустрија, Хемијск индустрија, Индустрија прераде нафте. Инжењерска контрола и управљање процесом аерозагађења: Теоријске основе пречишчавања ваздуха, Технике и технологије за пречишћавање ваздуха.

Практична настава
Методе и инструменти за мерење гасовитих и честичних полутаната. Методе и опрема за хватање и пречишћавање гасова, димова и пара. Пројектовање индустријског система за пречишћавање ваздуха.

Литература:

  1. Nicholas P. Cheremisinoff N. (2002) Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-7499-7.
  2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  3. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  4. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -