Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Уситњавање и класирање

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Уситњавање и класирање

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, Ђурица Никшић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Детаљније изучавање поступака уситњавања и класирања као важног предуслова за концентрацију

Исход предмета: Укључивање у привреду, научно истраживачки рад или наставак студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уситњавање и класирање су најважнији и најскупљи процеси у ПМС. Најважнији су јер се уситњавњем сманује горња гранична крупноћа минераслне сировине и ослобађање минерала међусобних веза као предуслов успешне концентрација. Најскупљи процеси су зато што се управо у овим поступцима троши навише електричне нергије. Класирање у флуиду ваздух изводи просејавањем на ситима или у у пнеуматским класифиакаторима. Класирање у флуиду вода може изводити на ситима (мокро просејавање), или класирање у хидрауличким класификаторима који раде у флуиду вода (механички класификатор, хидроциклон). Посебан вид класирања у тешкој средини је у ставри врста гравитацијске концентрације ситних класа у тешкој средини (турпинсон). У оквиру овог курса обрадиће се теоријске основе уситњавања, дробљење, просејавање, мокро млевење, суво млевење, класирање у флуиду вода , класирање у флуиду ваздух.

Практична настава
Одговарајућа експериманталне, лабораторијске вежбе прате све наведене наставне јединице: дроблљење у чењусним, конусним, ударним дробилицама, дробилицама са глатким и назубњеним ваљцима. Просејавање на лабораторијским и поуиндустријским ситима. Суво и мокро млевење у лабораториским условима, класирање у механичком класификатору и хидроциклону. Класирање у хидрауличном класификатору.Класирање у пнеуматском класификатору.

Литература:

  1. П. Лазић, Практикум Уситњавање и класирање.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -