Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски основи концентрације

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Теоријски основи концентрације

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, Ђурица Никшић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за научно истраживачки рад у области припреми минералних сировина

Исход предмета: Укључивање у рударску привреду, научно истраживачке институције или наставак студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске основе гравитацијске концентрације: Теоријске основе магнетне концентрације: Теоријске основе електричне концентрације: Теориски основи лужења. Теориски основи флотирања. Теоријске основе згушњавања, филтрирања и сушења..

Практична настава
Одговарајућа експеримантална, лабораторијска испитивања прате све наведене наставне јединице: гравитацијска концентрација крупних класа, гравитацијска концентрација ситних класа, гравитацијска концентрација муљева, гравитацијака концентрација у тешкој средини, сува магнетска концентрација, мокра магнетска концентрација, флотирање олово-цинкових руда, флотирање бакрових руда, флотирање руде антимона, Флотиранје неметаличних минералних сировина, флотиранје угља, згушњавање, филтрирање производа концентрације.

Литература:

  1. Н. Ћалић, Теоријски основи припреме минералних сировина, РГФ Београд, 1990.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -