Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Одводњавање у припреми минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Одводњавање у припреми минералних сировина

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са поступцима одводњавања који се користе у процесима припреме минералних сировина, а у циљу раздвајања чврсте и течне фазе. Упознавање са технолошким параметрима од значаја за избор ова фазе процеса, као и са технолошким, економским и еколошким ефектима који се остварују одводњавањем, како у конвенционалним процесима припреме минералних сировина, тако и у процесима рециклирања или третирања разних врста отпада и отпадних вода.

Исход предмета: Оспособљеност за самосталан избор одговарајућег поступка одводњавања на основу анализе утицајних фактора, као и избора шеме ове фазе процеса у склопу интегралне шеме целокупног процеса, уз избор одговарајућих машина и уређаја

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска разматрања: раздвајање чврсто - течно; дисперзни системи; флокулација и коагулација. Поступци одводњавања: дренирање, откапавање, згушњавање, филтрирање, сушење. Згушњавање - згушњавање под дејством силе гравитације; згушњавање под дејством центрифугалне силе; фактори који утичу на згушњавање; брзина таложења; параметри процеса. Филтирање - дисконтинуално филтрирање; континуално филтрирање; фазе формирања кека; брина филтрирања; фактори који утичу на филтрирање;параметри процеса. Сушење; материјални и топлотни биланс сушења. Машине и уређаји за одводњавање.

Практична настава
Лабораторијске вежбе (експерименталног и теоријског карактера);упознавање са свим фазама процеса одводњавања на конкретним примерима различитих минералних сировина или отпада.

Литература:

  1. Ћалић Н.: Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1990.
  2. Цанић М., Симовић И.: Одводњавање - Технолошке основе пројектовања постројења за припрему минералних сировина, Рударски институт, Београд, 1999, стр. 149-163.
  3. Weiss N. L.: SME Mineral Processing Handbook, Vol.1, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  4. Svarovsky L.: Solid - liquid separation, Butterworths, 2000.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (експерименталан лабораторијски и теоријски рад).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
Колоквијуми 15
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -