Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи флотацијске концентрације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи флотацијске концентрације

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области примене флотацијске концентрације.

Исход предмета: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области флотацијске концентрације. Ова испитивања ће се заснивати на фундаменталним испитивањима на чистим минералима као и примењена истраживања на руди.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру теројске наставе на овом предмету изучаваће се теоријски принципи флотацијске концентрације. Фазе флотацијске пулпе, Минерализација ваздушних мехурића, Флотацијска пена. , Вероватноћа судара и пријањања минерала уз мехурић. Кинетика флотирања, кинетика адсорпције, кинетика пријањања минералних зрна уз ваздушне мехуриће, кинетика левитације.Флотацијски реагенси, Меанизми деловања флотацијских реагенаса, Нови флотацијски реагенси. Испитивање флотабилности минерала (угао додира, беспено флотирање).

Практична настава
Одговарајући експеримантални и научно истраживачки рад који се односи на тему докторских студија.

Литература:

  1. У договору са наставником

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултативна настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -