Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи уситњавања и класирања

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи уситњавања и класирања

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је изучавање теоријских принципа уситњавања и класирања. Детаљно упознавање са машинама и уређајима за уситњавање и класирање као и избор и прорачун истих.

Исход предмета: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области уситњавања и класирања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру теројске наставе на овом предмету изучаваће се теоријски принципи дробљења, анализа сила које делују у дробилицама и утицаји карактеристика минералне сировине на одабир дробилица. Такође, вршиће се анализа рада млинова (кретање мељућих тела кинетика млевења и сл.) и утицај карактеристика минералне сировине на млевење. Потрошња енергије у млевењу. Теоријски принципи касирања као и проблеми који се јављају у овој области. Дрбилице, млинови уређаји за класирање. Детаљно изучавање принципа рада и утицаја појединих фактора на рад ових уређаја. Изучавање могућности оптимизације рада ових уређаја.

Практична настава
Одговарајућа експеримантални и научно истраживачки рад који се односи на тему докторских студија.

Литература:

  1. У договору са наставником

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултативна настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -