Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области магнетске и електричне концентрације или наставак усавршавања у овој области.

Исход предмета: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања у области магнетске и електричне концентрације, учествују или воде стратешка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина и обезбеде трансфер научних достигнућа у праксу магнетске и електричне концентрације

Садржај предмета:

Теоријска настава
Магнетски моменат, магнетски моменат електрона, магнетски моменат електронског спина, магнетски домени; феромагнетици, антиферомагнетици, феримагнетици, парамагнетици, дијамагнетици. Магнетске особине минерала: сусцептибилитет, пермеабилност, намагнетисање, индукција. Зависност магнетских особина од индукције спољашњег поља; хистерезис.Зависност магнетских особина минерала од крупноће зрна; демагнетизација, фактор демагнетизације. Промене магнетских својстава минерала при загревању. Магнетско поље: хомогено, нехомогено, високоградијентно. Силе поља, магнетска сила привлачења. Зона одвајања магнетског сепаратора: силе које делују на зрна различите магнетичности у зони одвајања сепаратора. Високоградијентни и суперпроводљиви магнетски системи. Магнетска флокулација. Електропроводљивост проводника и полупроводника. Диелектрична пропустљивост. Електрично поље: хомогено, нехомогено, поље пражњења короне. Силе поља, електричне силе привлачења: електростатичка и пондеромоторна сила. Понашање проводника и непроводника у електричном пољу. Електризација (наелектрисавање) зрна: додиром, трењем, короном, загревањем. Могућност повећања разлике у електрофизичким својствима минералних компонената. Зона одвајања електричног сепаратора: силе које делују на зрна различите електропроводљивости у зони одвајања сепаратора.

Практична настава
Одговарајући научно-истраживачки и експериментални рад у области магнетске и електричне концентрације на минералним или секундарним сировинама који су предмет изучавања студента у оквиру докторске дисертације

Литература:

  1. Ћалић Н.:Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1990. 
  2. Weiss N.L. (Editor):SME Mineral Processing Handbook, Vol. 1, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  3. Svoboda J.:Magnetic metods for the treatment of minerals, Elsevier, 1987. 
  4. Игњатовић Р.: Физичке методе концентрације минералних сировина, Технички факултет, Бор, 1983.
  5. Игњатовић М. (редактор): Магнетска сепарација - нови трендови у припреми минералних сировина, ИТНМС, Београд, 1997.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултативна

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -