Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: дипломирани инжењер-мастер

Циљ предмета: Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области лужења и екстракције минералних и техногених сировина. Проучавање основних законитости растварања метала, минерала и поступака за издвајање метала и једињења из раствора

Исход предмета: Стечено знање које: омогућава научно- истраживачки рад из ове области, трансфер научних достигнућа у праксу уз учествовање или вођење истраживања комплексне валоризације минералних и техногених сировина, може да помогне при пројектовању постројења за лужење и екстракцију минералних и техногених сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичкохемијске карактеристике процеса лужења. Растворљивост, дифузија, утицај састава раствора и особина растварача. Лужење метала. Хемијске и електрохемијске реакције лужеља минерала (оксиди, карбонати, силикати, сулфиди). Механизам и кинетика растварања, Debye-Huckel-ova теорија, термодинамичке и кинетичке основе избора начина лужења минерала; основни поступци лужења, лужење техногених сировина (јаловина, пепео и др.). Уређаји за лужење. - Екстракција метала из раствора. Типови екстракције течно-течно. Уређаји за екстракцију. Јонска измена и јоноизмењивачи. Издвајање метала и једињења метала из раствора ( кристализација, преципитација, јонска флотација, мембрански процеси, цементација, редукција).

Практична настава
Лабораторијски рад, примена одређених метода лужења ће зависити од теме и циља докторске дисертације докторанда.

Литература:

  1. Теоријски основи припреме минералних сировина-флотацијска концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд; РГФ;
  2. РГФ; Н. Пацовић, Хидрометалургија, ШРИФ Бор, 1980.
  3. Г. Хованец, Хемијске методе концентрације руда злата, сребра и бакра, Рударски институт Београд, 1986.
  4. SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5
  5. А.А.Абрамов Переработка, обогашћеније и комлексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва, 2001.
  6. F. Habashi; A Textbook of Hydrometallurgy; Metallurgie Extective Quebec, Enr. 1992.
  7. P.Fečko, M.Kušnierova, V.Čablik, I. Pečtova, Environmental Biotechnology, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava 2006.
  8. Радови и књиге из области лужења и екстракције минералних и техногених сировина

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: предавања, студ. истражив. рад, тестови, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -