Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Техноекономска оцена пројеката у рударству 2

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Техноекономска оцена пројеката у рударству 2

Предавачи: проф. др Божо Колоња

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Економика у рударству, Пројектовање површинских копова, Системи површинске експлоатације, Техноекономска оцена пројеката у рударству 1

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са интегралним техноекономских модела за анализу и оцену инветиционих пројеката у рударству.

Исход предмета: Практично знање студента да може вршити техноекономску оцену оправданости реализације инвестиционих пројеката у рударству.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Значај и допринос рударства и рударске економије развоју друштва. Упознавање са концептом ресурса, рудних резерви и тржишта. Берзе, понуда/потражња, цене и индекс цена, временска димензија новца, камате, инфлација, трошкови, расходи и приходи. Концепт експлоатационих резерви руде, искоришћења/разблажења руде, експлоатационог квалитета руде, искоришћења метала из руде и квантитет и квалитет финалног производа. Инвестиције и трошкови- трошкови експлоаатције, трошкови припреме и прераде (флотација, топионица, рафинација), трошкови инфраструктуре, трошкови транспорта и маркетинга.Економски модели за анализу пројекта - ДЦФ, НПВ, ИРР. Ризик и анализа осетљивости пројекта.

Практична настава
Семинарски рад из економске оцене рударског пројекта за копове метала и копове угља уз примену одговарајућих софтвера.

Литература:

  1. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998
  2. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  3. Ted G. Eschenbach, Engineering economy, Oxforduniversity Press, 2003
  4. Nikola Dondur, Ekonomska analiza projekata, Mašinski fakultet, 2002
  5. Uputstva za rad - XERAS

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 35
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -