Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност функционисања рударских машина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Сигурност функционисања рударских машина

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета представља упознавање студената са концептом стандарда серије IEC-300 и могућностима апликације реалних проблема евалуације употребног квалитета рударских машина на бази перформансе сигурности функционисања.

Исход предмета: Стицање активног знање у смислу управљања употребним квалитетом и расположивошћу рударских машина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Сигурност функционисања као најкомплекснија и једна од најважнијих карактеристика рударских машина и опреме. Стандард серије IEC-300. Сигурности функционисања као свеобухватни показтељ расположивости, поузданости, погодности одржавања и подршке одржавању. Одговорности за обезбеђење сигурности функционисања. Појам ``квалитет у употреби``. Веза између феномена ефективности ситема, расположивости, готовости, ризика и појма сигурности функционисања. Трошкови животног циклуса машине. Студенти докторских студија у оквиру овога курса посебно изучавају: карактеристике животног века и животног циклуса рударских машина и опреме, концепцију развоја и конструисања машина, посебно њихову повезаност са фазом експлоатације и одржавања, захтеве и примену захтева за обезбеђивање сигурности функционисања, методологије за анализу и евалуацију парцијалних показатеља сигурности функционисања, методологију одржавања према поузданости. Математички и концепцијски модели сигурности функционисања: теорија поузданости, теорија фази скупова и фази закључивања.

Практична настава
Самостални студијско истраживачки рад студента на тему ``Формирање модела сигурности функционисања ...`` , у зависности од теме дисертације.

Литература:

  1. Јовичић, С., Тодоровић, Ј., Сигурност функционисања, ДСКС, Београд 1996.
  2. Тодоровић Ј., Инжењерство одржавања техничких система, југословенско друштво за моторе и возила, Београд, 1993,

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се одвија у виду интерактивних предавања и консултација са студентима. Студенти своје знање показују кроз одбрану самостално урађеног семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -