Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Савремени материјали

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -DOS), Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Савремени материјали

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са најновијим савременим-неметалним материјалима: керамичким, полимерним и композитним материјалима. Стечена знања обезбеђују познавање технологије добијања савремених материјала, њихове карактеристике, оптималан избор материјала за одређену намену, као и предвиђање понашања материјала у различитим условима експлоатације. Даљи правци на освајању нових материјала и побољшању особина постојећих материјала.

Исход предмета: У оквиру овог курса изучавају се фундаменталана и примењена знања у развоју, производњи, модификовању и примени савремених материјала у разним индустријским и другим областима. Од изузетне важности за праксу је познавање механичких и других карактеристика полимера, композита и керамике да би се могле одредити оптималне везе између напона и деформација, еластичности и микропластичности, лома и високоеластичности. Примена теориских и практичних знања на прорачуне и избор материјала за одређене индустријске сврхе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
• Увод у науку о савременим материјалима. • Методологија избора материјала у инжењерству. • Најчешће коришћени савремени материјали: керамички, полимерни и композитни материјали. • Основи керамике и стакла. Карактеризација керамичких материјала. Савремено процесуирање керамичких прахова материјала. Порозни неоргански материјали. • Основи структуре и својства полимерних материјала. Прерада полимерних материјала. Термопластични и термостабилни полимери. Помоћне сировине, адитиви, пластификатори, пунила. Еластомери. Неметалне превлаке. Примена полимерних материјала у рударству. • Увод у композитне материјале. Састав и особине композита. Добијање композитних материјала. Карактерисање композитних материјала. Функционални и конструкциони композити. Полимерни композити и њихова примена у рударству. • Примена теоријских знања на прорачуне корисне за индустријске сврхе.

Практична настава
• Испитивање керамичких материјала. • Испитивање термопластичних и термостабилних полимера. • Еластомери и транспортне траке – стандардна испитивања. • Неметалне превлаке као заштита од хабања и абразије – радна кола центрифугалних пумпи, цеви за транспорт флуида и пулпе.

Литература:

  1. P. Trifunović, R. Tokalić, N. Đukanović, (2009): Materijali u rudarstvu, RGF Beograd
  2. D.L. Chung, (2002): Composite materials, science and applications, functional materials modern technologies, Springer, London
  3. R. Aleksić, (2007): Kompozitni materijali, beleške sa predavanja, skripta, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
  4. D. Gay, S.V. Hoa, S.W. Tsai, (2003): Composite materials design and applications, CRC Pres, Boca Raton London New York Washington, D.C.
  5. B. Plavšić, (1996): Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo, Naučna knjiga, Beograd

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -