Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност и заштита у рударским технолошким системима

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Сигурност и заштита у рударским технолошким системима

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у области развоја и организовања система управљања заштитом у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина у функцији припреме за самостални истраживачки рад у овој области.

Исход предмета: Обученост за истраживања у области процене и управљања ризицима. Оспособљеност за мерење концентрације гасова и прашине, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање мера заштите. Обученост за процену климатских прилика радне околине и оспособљеност за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Оспособљеност за планирање и организацију система као и управљање променама у систему безбедности и заштите у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају изучавање савремених принципа спровођења заштите на раду и метода процене и начина управљања ризицима у рударским технолошким системима. Изучавају се гасови и минерална прашина у рудничкој атмосфери, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање и програмирање мера заштите. Студенти се обучавају за процену климатских прилика радне околине и оспособљавају за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Методска област техничке заштите у подземној експлоатацији обухвата упазнавање са савременим мерама техничке заштите при изради подземних просторија и подграђивању, мерама заштите при откопавању и транспорту. Изучавају се динамичке појаве у рудницима и продор воде и житких материјала у рудничке просторије. На курсу студенти изучавају и проблематику техничких мера заштите у површинској експлоатацији, аерозагађење површинских копова, опасности и мере заштите од пожара и експлозије у рудницима. На крају курса се студенти упознају са начином планирања и организовањем службе спасавања у рудницима.

Литература:

  1. Darling P. (ed.) (2011), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 3rd Ed. Vol.1.
  2. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall
  3. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд, ISBN 86-7352-105-X
  4. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.
  5. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New Jersey, ISBN 981-238-221-6.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -