Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет:46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Статика и динамика рударских машина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Статика и динамика рударских машина

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: завршене мастер академске студије

Циљ предмета: Динамика рударских машина у основи има за циљ упознавање студената на докторским студијама са овим стручно-апликативним предметом и њихово квалитетније и боље препознавање проблема у раду и одржавању рударских машина. Самим тим и пројектовање и конструисање рударских машина са овим предметом добија више на значају.

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта статичког и динамичког стања и понашања рударских машина у процесу експлоатације. Оспособљеност за стручно и одговорно управљање при експлоатацији рударских машина, пројектовању рударских машина, одржавању рударских машина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа конструкције рударских машина са становишта прорачуна. Анализа радних услова и оптерећења. Одређивање редуковане крутости и маса елемената конструкције рударских машина. Основни принципи математичког моделирања и анализе елемената конструкције рударских машина. Статички модели прорачуна елемената, подструктура и структуре рударске машине. Динамички модели прорачуна елемената, подструктура и структуре рударске машине. Статички прорачун и анализа померања и напона елемената, подструктура и структуре рударске машине. Динамички прорачун и анализа сопствених осцилација елемената, подструктура и структуре рударске машине. Одређивање облика принудног динамичког оптерећења. Одређивање пригушења у техничком систему рударске машине. Динамичка оптерећења конструкције машине код наглих промена услова њеног рада (убрзање, кочење, заустављање, престанак радног оптерећења, и др.). Анализа утицаја ветра при раду машине, при стајању и у ремонтном положају. Одређивање случаја оптерећења конструкције машине са присуством разних комбинација ветра. Опис и примена стандарда, прописа и препорука везаних за рударске машине. Пример статичке и динамичке анализе елемената конструкције багера. Пример статичке и динамичке анализе елемената конструкције одлагача. Пример статичке и динамичке анализе елемената конструкције транспортера..

Практична настава
Експертски студијско-истраживачки рад уз информатички подршку и софтверске пакете. Дискусија о урађеним пројектима из области и самостално дефинисање предлога семинарских радова. Дискусија о одабраним научним радовима из области статике и динамике рударских машина. Рад на припреми усмене презентације семинарских радова, извођење и коментари.

Литература:

  1. Волков Д., Черкасов В, Динамика и чврстоћа рударских машина, Рударски институт, Београд
  2. Манески Ташко, Компјутерско моделирање и прорачун структура, Машински факултет у Београду, 1998.
  3. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета Статика и динамика рударских машина, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и коришћење софтверских пакета. Дискусија о семинарским радовима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -