Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Савремени геодетски инструменти и мерни системи

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -DOS), Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Савремени геодетски инструменти и мерни системи

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се докторанти упознају са новим технологијама и њиховим применама у савременим геодетским уређајима и мерним системима, као и софтверским пакетима за аквизицију, обраду и презентацију података, који прате ове инструменте.

Исход предмета: Оспособљеност кандидата да предлажу и реализују алтернативна решавања геодетско-мерачких проблема на рудницима, која су ергономичнија, квалитетнија и прецизнија у односу на класична решења.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Роботизоване тоталне станице. Smart станице (тотална станица+ГПС). ГНСС/ГПС системи. ГНСС геодетски системи и референтне мреже. ГПС пријемници за прикупљање ГИС података и мобилни ГИС. 3Д ласер скенери. LiDAR технологија. 3Д ласерски даљиномери. Мониторинг сензори и софтвери за праћење померања и/или слегања природних и вештачких објеката. Аеро сензори и камере. Локатори подземних инсталација. Грађевински линијски ласери, ласери за полагање цеви, ласери за контролу машина. Системи за аутоматизацију грађевинских и рударских машина. Софтверски пакети за аквизицију, обраду и презентацију података.

Литература:

  1. http://www.leica-geosystems.com
  2. http://www.trimble.com/survey/
  3. http://www.sokkia.com/
  4. http://www.topcon-positioning.eu/
  5. http://www.riegl.com/
  6. http://www.optech.ca/
  7. http://www.nikonpositioning.com/

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -