Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Прерада вода 2

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Прерада вода 2

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент се уз широко теоријско и практично знање о примарној, секундарној и терцијарној преради вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду вода) упозна детаљније са линијама за: прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање одређених индустријских отпадних вода, као и комуналних отпадних вода и муља.

Исход предмета: Усавршавање и стицање нових теоријских и практичних знања за рад у области прераде вода и инжењерства заштите животне средине (у области заштите животне средине, давања технолошких решења за прераду вода за пиће, индустријску употребу и пречишћавање индустријских отпадних вода, пројектовања линија за прераду вода) као и конкретно решавање проблема прераде вода везаних за тему докторске дисертације из области рударског инжењерства.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичкохемијски и микробиолошки параметри квалитета природних и отпадних вода. Специфични параметри квалитета природних и отпадних вода. Самопречишћавање водопријемника. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Примарна, секундарна и терцијарна прерада вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду воде за пиће, индустријску употребу и пречишћавање отпадних вода). I семинар: Одређена метода прераде воде са примерима примене. Линије за: 1) прераду воде пиће; 2) прераду воде за индустријску употребу; 3) пречишћавање от-падних вода припреме угља; 3) пречишћавање отпадних вода припреме Pb-Zn руде; 4) прераду ки-селих рудничких вода; 5) прераду отпадних вода металургије; 6) прераду одређених индустријских отпадних вода; 7) прераду комуналних отпадних вода. Прерада муља. II семинар: Пројектовање ли-није за прераду одређене индустријске отпадне воде (или воде за пиће или индустријску употребу).

Практична настава
Лабораторијски рад, примена одређених метода у процесу прераде воде ће зависити од теме докторске дисертације и полутаната који се јављају у отпадној или у води за пиће, или их је потребно уклонити при преради воде за индустријску употребу

Литература:

 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, ГФ. Бгд., 2005.
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
 6. Ј.Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд. 1979.
 7. G.Tchobanoglous, F.L. Burton (ed.), H.D. Sten-sel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engin-eering/Math; 4th ed., 2002.
 8. J.M. Montgomery,Water Treatment Principles and Design, John Wiley&Sons,1985.
 9. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд, 2006.
 10. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, ЈУП, Бгд., 1994.
 11. C. Binnie, M. Kimber, George Smethurst, Basic Water Treatment, Oxford, UK, 2005.
 12. Coagulation and Flocculation (Surfactant Science Series), Taylor & Francis Ltd, Oxford.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: предавања, студ. истражив. рад, семинари, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -