Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање подградних система

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Пројектовање подградних система

Предавачи: проф. др Раде Токалић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са методама прорачуна, избором модела, алгоритма и компјутерских програма који се користе за пројектовање подградних конструкција у рудницима (дрвене подграде, подграде од челика, бетона, армираног бетона, прсканог-торкрет бетона, зидане подграде, монтажне подграде и висеће подграде). Даљи правци на освајању нових врста и типова подгада и побољшању особина постојећих.

Исход предмета: Оспособњени стручњаци који могу решити проблем дефинисања подградне конструкције у функцији услова радне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса изучава се комплекс проблема из области пројектовања и прорачуна различитих типова и облика подградних конструкција које се најчешће користе у рудницима. Међу најважнијим питањима издвајају се: оптерећење на подграду, облик подградне конструкције, носивост конструкције, одговарајући материјал, услови под којим конструкција треба да носи оптерећење (услови рада конструкције), дефинисање оптималних димензија и др. Сва ова питања обрађена су у складу са прихваћеним теоријским и практичним инжењерским методама и принципима.

Практична настава
На основу радне средине, уз помоћ савремених метода, прорачун оптерећење на подграду-методе, избор облика подградне конструкције, прорачун носивости конструкције, избор материјала, услови рада конструкције, дефинисање оптималних димензија и др., практична провера на опитним деоницама.

Литература:

  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић Н., 2009: Материјали у рударствуи, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Јовановић П., 1995.: Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, књиге 1- 3, Конструктивни облици и прорачун подграде, РГФ Београд.
  4. Проширена литература: Доступна литература о методама и поступцима прорачуна подземних подградних конструкција
  5. Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, вежбе на факултетском руднику, рачунске вежбе, самосталне презентације студената и израда семинарских радова, израда подградне конструкције на опитној деоници, мерења, обрада резултата и закључци.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -