Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Посебна поглавља из израде подземних просторија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS), Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Посебна поглавља из израде подземних просторија

Предавачи: проф. др Раде Токалић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Продубљивање већ стечених, како теоријских тако и практичних знања из проблематике израде подземних просторија, везано за израду завршног докторског рада.

Исход предмета: Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из проблематике подземне градње.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише ментор за сваког кандидата посебно, у зависности од теме докторске дисертације из следећих дисциплина: Радна средина, Бушење, Минирање, Израда подземних просторија комбинованим машинама, Подграђивање, Специјални поступци израде подземних просторија.

Литература:

  1. Антуновић Коблишка М., (197): Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд
  2. Јовановић П., (1990): Израда јамских просторија, РГФ Београд
  3. Јовановић П., (1995): Пројектовање и прорачун хоризонталних подземних просторија, РГФ Београд
  4. Јовановић П., Зековић М., и други (1990): Разарање стена и руда експлозивом, РГФ Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR 30
OPO_DR 30

Додатни услови оцењивања: -