Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић, проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Завршене мастер студије

Циљ предмета: Упознавање студената докторских студија са: значајем и улогом планирања процеса, врстама планова, техникама планирања. Такође, упознавање и овладавање техникама организовања и вођења производних процеса подземној експлоатацији лмс.

Исход предмета: Стручњак, упознат и едукован о процесима планирања . Упознат и едукован о начинима ефикасног организовања производње у подземној експлоатацији лмс .

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови о планирању и плановима. Циљеви и разлози због којих се праве планови. Простор , време, врсте операција- њихова улога и значај у процесу ппланирање.Подела планова. Принципи и технике планирања. Статички и динамички планови.Детерминистички ЕОQ модели планирања производње. Стохастички ЕОQ модели планирања производње. Основни проинципи савремене подземне експлоатације. Технолошки системи и процеси у подземној експлоатацији као основ за организационе активности. Општи модели организовања технолошких система. Традиционални и савремени приступи орагнизовања производних процеса у рударству. Организовање процеса подземне експлаотације. Веза управљања и организовања процеса подземне експлаотације.

Практична настава
Израда семинарског рада

Литература:

  1. В.Симеуновић,Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом,РГФ,1995
  2. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  3. Henry C.Co; Solving Inventory Management Problems, Technology and Operations Management, California Polytechnic and State Univerity
  4. Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr., 2002: Менаџмент, Издање: Желинд, Београд;
  5. Маја-Леви Јакшић, Технолошки системи, Центар, Београд 1988

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Аудио и визуелна презентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -