Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Продужетак животног века рударских машина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Продужетак животног века рударских машина

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методама испитивања, дијагностике стања и понашања у циљу продужетка животног века рударских машина

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о методама начинима испитивања, дијагностике стања, методама процене преосталих могућности у циљу ревитализације и модернизације рударских машина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Захтеви и ограничења примене рударских машина у условима рада на површинским коповима. Услови експлоатације рударских машина, утицај радне средине на животни век. Динамички карактер животног циклуса рударских машина, одржавање и животни циклус машина. Потупци дефектаже (стандарди и методе испитивања). Структуирање и декомпозиција рударских машина у циљу оцене стања. Дијагностика стања и понашања рударских машина. Математички модели у циљу одређивања стања и приоритета ревитализације. Методе на бази вишеатрибутивне и вишекритеријумска анализа са тежинским факторима, Методе на бази експертних система (фази логика, неуронске мреже, и др) Економски модели процене (статичка и динамичка анализа). Оцена преосталог радног века.

Практична настава
У оквиру истраживачког рада радиће се семинарски радови везани да дијагностику и процену продужетка животног века рударске опреме

Литература:

  1. Слободан Ивковић, Игњатовић Драган, Милош Танасијевић, Предраг Јованчић, Пројектовање одржавања опреме површинских копова угља РГФ 2008
  2. Јован Тодоровић, Инжињерство одржавања техничких система, ЈУМВ, Београд, 1993.
  3. Слободан Ивковић, Откази елемената рударских машина, РГФ Београд, 1997
  4. Стандард - DIN 22261
  5. Продужетак радног века основне опреме на површинским коповима угља Електропривреде Србије, РГФ 2004

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мултимедијалну подршку. Истраживачки рад се изводи кроз израду елабората

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -