Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Просторна визуелизација рударских објеката

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Просторна визуелизација рударских објеката

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Нема

Циљ предмета: Развијање способности препознавања, усвајања и разумевања просторних и просторновременских компоненти и упознавање основних поставки просторне визуелизације рударских објеката.

Исход предмета: Оспособљеност за коришћење софтверских алата у циљу израде просторних модела објеката у рударству као и поседовање знања за потребе праћења промена стања у простору коришћењем просторног модела.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Дефиниције простора и времена. Сличности и разлике простора и времена. Објекти и појаве у простору. Координатни системи. Геометријски ентитети. Тачка, линија, полилинија, полигон, тело. Тополошки подаци. Објекти и појаве у простору. Подаци из апсолутних и релативних мерења. Обрада података. Припрема података за просторну визуелизацију. Просторна визуелизација. Рачунарска техника и технологија. Израда просторног модела. Аксонометријске пројекције, погледи. Виртуална слика, анимација. Графичке операције. Трансформације објеката, одређивање, дужина, пресека, нагиба, површина, запремина. Анализа просторних података. Просторни упити. Прекривања, пресек, суседност, припадност. Просторна визуелизација површинских копова. Израда просторног модела. Обогаћивање тематским садржајем. Одређивање положаја објеката и појава. Просторна визуелизација подземних просторија. Израда просторног модела. Обогаћивање тематским садржајем. Одређивање положаја објеката и појава. Анализа и интерпретација просторног модела. Површински коп. Подземне просторије. Евиденција и ажурирање. Промене на просторном моделу. Уношење промена, евидентирање промене стања у простору, ажурирање, архивирање. Намена просторно визуелизованих објеката. Примена у површинској експлоатацији. Примена у подземној експлоатацији.

Литература:

  1. Maguire, D.J.; Goodchild, M. F.; Rhind, D. W.,1991: Geographical information systems, Principles and applications. Longman Scientific and Techical, New York.
  2. Kraak, M.-J., Ormeling, F.J.,2001: Cartography, the Visualisation of Geospatial Data, London, Addison Wesley Longman.
  3. Worboys, M. (2003): GIS – a Computing Perspective
  4. Cressie, N.: Statistics for Spatial Data, J. Wiley & Sons, New York 1991. http://www.ncgia.ucsb.edu
  5. Stephen M Ervin , 2002.: Designing with Maps: Integrating GIS and CAD

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -