Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација транспортних система у рудницима

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизација транспортних система у рудницима

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање и изучавање оптимизације параметара свих типова транспортних система (континуални, дисконтинуални и комбиновани) који се користе за транспорт и извоз у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Практично знање студента у пракси да пројектује, планира, управља и изврши избор оптималног транспортног система у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методологија и методе оптимизације транспортних система у рудницима, Техничко-технолошки параметри елемената транспортних система, Техничко-технолошки параметри транспорних система (континуалних, дисконтинуалних, комбинованих), Економски параметри транспорта, Техно-економска анализа и оцена транспортних система, Оптимизација, димензионисање и избор оптималног транспортног система.

Практична настава
На практичним вежбама и радом на студијским истраживачким радовима студент ће савладати оптимизацију и избор оптималног транспортног система за руднике са подземном експлоатацији лежишта минералних сировина коришћењем одговарајућих софтвера Helix, Talpac и Xeras.

Литература:

  1. Ристовић, И., 2011: Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији минералних сировина, РГФ, Београд
  2. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  3. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.
  4. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београд
  5. Упуства за рад Helix, Talpac и Xeras

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта оптимизације транспортног система

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -