Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:3169
E-mail: dejan.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација система површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизација система површинске експлоатације

Предавачи: доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Транспорт у рударству, Рударске машине у површинској, Технологија површинске експлоатације

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са технолошким системима површинске експлоатације, принципима избора и моделима оптимизације система експлоатације на површинским коповима.

Исход предмета: Практично знање студента да успешно може да врши оптимизацију техничко-технолошких параметара и капацитета система за површинску експлоатацију.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе техно-економског моделирања и анализе континуалних, дисконтинуалних и комбинованих система експлоатације на површинским коповима. Процена економског века рада опреме, фиксних и оперативних трошкова. Оптимизација система применом ДЦФ метода. Анализа осетљивости и ризика изабраног решења.

Практична настава
Примена софтвера на примерима из праксе за димензионисање континуалних, дисконтинуалних и комбинованих система у површинској експлоатацији.

Литература:

  1. Божо Колоња, Транспорт на површинским коповима, РГФ, 2008
  2. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта Београд
  3. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998.
  4. Mining equipment and systems, J.M. Czaplicki, CRC Press, 2010.
  5. Pavlović V., 1989: Pouzdanost diskontinualnih sistema u površinskoj eksploataciji, RGF, Beograd
  6. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  7. Crowford, J.T., and Hustrulid, W.A., " Open Pit Mine Planning and Design", 1979.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Семинарски радови – Израда пројекта уз примену софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 35
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -