Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:104
E-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи

Предавачи: проф. др Владимир Милисављевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за одређивање оптималних параметара рада механизације у подземној експлоатацији.

Исход предмета: Стицање уско стручних знања из области примене механизације подземној експлоатацији.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање о методама и принципима оптимизације. Одређивање критеријума за оптимизацију рада откопне, утоварне и транспортне механизације у подземној експлоатацији. Одређивање оптималне дужине широког чела са аспекта рада механизације, одређивање капацитета и брзине напредовања откопног радилишта. Одређивање висине резања и оптимизација параметара механизоване хидрауличне подграде. Оптимизација параметара машина за механизовано стубно-коморно откопавање и утоварно-транспортне механизације у условима подземне експлоатације. Анализа циклуса рада утоварних машина и јамских камиона.

Практична настава
Практична настава са демонстрацијом примера рада механизације у подземној експлоатацији. Прорачун параметара рада и учинака механизације на основу различитих критеријума, анализа алтернатива и оптимизација.

Литература:

  1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и откопавање
  2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник;
  3. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд, монографија

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе и израду два семинарска рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -