Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: завршене Мастер студије

Циљ предмета: Оспособљавање студената за бављење научно-истрживачким радом у областима применрпумпи, компресора и вентилатора и рударству.

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс „Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству“ је предвиђен да кроз теоријски рад оспособи студенте за бављење научно истраживачким радом. Наставом је предвиђено разматрање специфичних проблема, који прате рад пумпи које се примењују на пословима одводњавања рудника, експлоатације и транспорта нафте, хидрауличког транспорта чврстих материјала. Друга група проблема, која се разматра овим курсом, је повезана са применом компресора. Посебан нагласак је дат на компресоре за природни гас. Ветилатори се разматрају кроз примену на линијским системима или у мрежама са посебним нагласком на примену у вентилацији рудника.

Практична настава
На вежбама студенти раде један семинарски рад који ће бити повезан са темом дисертације.

Литература:

  1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ-Београд, 1996. 2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање НИГ-Нафтагас, Нови Сад, 2001. 3. Баталовић В. Машине и уређаји за бушење и опремање нафтних и гасних буш

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања и консултације на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Семинари 70

Додатни услови оцењивања: -