Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Завршене дипломске студије

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених сазнања са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља и реализацију истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом.

Исход предмета: Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља: Сепарација гаса из нафте, Дехидрација нафте, Припрема лежишних вода за одлагање, Системи сабирања нафте и гаса, Припрема природног гаса, Проток нафте и гаса кроз цевоводе, Неизотермни проток нафте, Двофазни проток, Парафинске нафте, Оптимизација цевовода.

Практична настава
Практична настава се реализује у оквиру једног или више одабраних поглавља која су везана за предмет изучавања доктроске дисертације.

Литература:

  1. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 1998.методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  2. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 2012.
  3. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996.
  4. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 2012.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -