Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из стимулације производних система

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из стимулације производних система

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених знања са основних и дипломских академских студија из области нафтног и гасног производног инжењеринга кроз одабрана поглавља из стимулације производних система и реализација научних истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом.

Исход предмета: Оспособљеност студента за самосталан научно-истраживачки рад, развој критичке анализе и процене резултата.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Студент, у зависности од области из које ради докторску дисертацију, може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Предмет проучава савремене стимулативне методе производње нафте и гаса које се данас примењују код нас и у свету кроз одабрана поглавља. Анализирају се узроци смањења производње бушотина на основу дефинисања и класификације оштећења прибушотинске зоне. Проучавају се стимулативне методе: киселинске обраде, хидрауличко фрактурирање и фрактурирање киселином, итд. Посебно детаљно је обухваћено пројектовање ових операција и праћење њихове имплементације које је веома важно са практичног аспекта у циљу дефинисања степена успешности саме операције. Такође разматра се економичност ових операција као кључног елемента за доношење одлуке о њиховој применљивости.

Практична настава
Решавање практичних примера, консултације и израда семинарских радова

Литература:

  1. Мишо Солеша, Стеван Малогајски: Ремонтни и стимулативни радови у нафтним и гасним бушотинама, Монографија, ДИТ Нови Сад, 2002, 392 стране, ИСБН 86-7352-122-X
  2. Civan, F. ,Reservoir formation damage, fundamentals, modeling, assesment and mitigation, Gulf Publishing Company, TX, 2000, ISBN 0-88415-301-0 assessment, and mitigation
  3. Michael Economides, Kenneth Nolte, Reservoir Stimulation, Second Edition, Prentice Hall ,1989, ISBN 0137744722, 2nd ed.
  4. Standard handbook of petroleum and natural gas engineering, Vol 2., Gulf Publishing co., 1996, ISBN: 0884156435,

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална презентација,консултације и израда семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -