Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација пројектовања подземних рудника

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизација пројектовања подземних рудника

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Основне академске и основне мастер студије

Циљ предмета: Оспособљавање студената да примењују савремене методе оптимизација у процесу пројектовања рудника са подземном експлоатацијом

Исход предмета: Рударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијом

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Симулације, Расплинути скупови типа 1, Расплинути скупови типа 2, Теорија графова, Теорија тежинских мрежа, Алгоритам за налажење најкраћег фази пута у мрежи, Фази Вишекритеријумско одлучивање, Мрежни модели система отварања

Практична настава
Практична настава Вежба бр.1.Симулација трошковних функција у пројектовању, Вежба бр.2 Фазификација трошковних функција у пројектовању Вежба бр.3 Хибридне трошковне функције у пројектовању Вежба бр.4. Формирање мрежног модела отварања слојевитих лежишта, Вежба бр.5. Формирање мрежног модела отварања неслојевитих лежишта Вежба бр.6 Формирање мрежног модела отварања лежишта састављеног од више рудних тела

Литература:

  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Zimmerman HJ (1992) Fuzzy set theory and its application, Kluwer Boston
  3. W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3
  4. Зоран Глигорић, Оптимизација система отварања лежишта мрежним моделирањем, Монографија у штампи.
  5. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon, Multiple Attribute Decision Making, ISBN 3-540-10558

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактиван однос предавач студент

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -