Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:138
E-mail: lazar.kricak@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из технологије површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из технологије површинске експлоатације

Предавачи: проф. др Лазар Кричак

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Рекултивација површинских копова

Циљ предмета: Упознавање студената са напредним техникама пројектовања система површинске експлоатације, палнирања производње, израде технолошких шема и планова, модeлирања и методама оптимизације технолошких поступака и процеса на површинским коповима.

Исход предмета: Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Структура система површинске експлоатације. Анализа технолошких процеса континуалних система. Анализа технолошких процеса дисконтинуалних система. Декомпзиција система експлоатације. Декомпoзиција технолошких процеса. Ресурси система експлоатације. Организација рада дисконтинуалних система експлоатације. Организација рада континуалних система експлоатације. Организација рада комбинованих система експлоатације. Моделирање радне средине и коришћење модела у функцији анализе могућности примене конкретног система експлоатације. Капацитет система експлаотације на основу утврђених параметара поузданости. Статистичко одређивање капацитета система. Оптимизација капацитативних ефеката и поузданости континуалних система и његових елемената. Основни циљеви модела система експлоатације. Систем експлоатације са технологијом рада и усклађење карактеристика радне средине и карактеристика опреме за експлоатацију избором одговарајућих технолошких параметара. Анализа капацитета у реалном простору и реалном времену симулационом техником. Тестирање модела и валидација. Модели рада багера кашикара, утоварача, дреглајна и булдозера. Модели рада роторних багера, комбајна, багера ведричара и одлагача. Инфраструктурни објекти у функцији снабдевања и функционисања конкретних система експлоатације. Технологија, средства и организација помоћних и припремних радова. Преглед софтверских модела рада опреме и система површинске експлоатације. Примена софтвера на конкретним примерима.

Практична настава
Практична настава ће се одвијати у форми израде семинарског рада на задату тему у складу са избором докторске дисертације.

Литература:

  1. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  2. Оприцовић С.: 1992.: Оптимизација система, Грађевински факултет, Београд
  3. В. Милићевић, Б. Илић, 2005: Економика предузећа -фокус на савремено пословање, 2. измењено издање, ФОН, Београд
  4. В. Милићевић, 2004: Стратегијско пословно планирање, ФОН, Београд, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Студијски истраживачки рад обухвата израду семинарског рада и појединачан рад са студентима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -