Српски | English

Одабрана поглавља разраде нафтних лежишта

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Одабрана поглавља разраде нафтних лежишта

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за решавање комплексних мултидисциплинарних проблема подземне динамике лежишних флуида, специјална динамичка испитивања бушотина и лежишта, специфичних техно - економских проблема примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, оптимизације разраде подморских лежишта и моделирање разраде неконвенционалних нафтних лежишта.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање комплексних мултидисциплинарних проблема подземне динамике лежишних флуида, специјалних динамичких испитивања бушотина и лежишта, специфичних техно - економских аспеката примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, оптимизације разраде подморских лежишта и моделирања разраде неконвенционалних нафтних лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Решавање комплексних мултидисциплинарних проблема подземне динамике лежишних флуида, специјална динамичка испитивања бушотина и лежишта, специфичних техно - економских проблема примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, оптимизације разраде подморских лежишта и моделирање разраде неконвенционалних нафтних лежишта.

Практична настава
Практична настава: Aнализе, рачунске вежбе, израда студија и елабората.

Литература:

  1. K. Aziz, A. Settari: Petroleum reservoir simulation
  2. Louis. H. Reiss: The reservoir engineering aspects of fractured formations
  3. З. Хаинеман: Симулација угљоводоничних лежишта, Будимпешта
  4. F. J. Fayers: Enhanced oil recovery
  5. H. C. Slider: Worldwide practical petroleum reservoir engineering methods

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -