Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ изучавања предмета „Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина“ је стицање професионалних компетенција у посебним областима пројектовања и израде дубоких нафтних и гасних бушотина, а такође компетенција из високог професионалног образовања.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти овладавају структуром процеса пројектовања и израде бушотине. Студенти могу на бази основних података извршити избор конструкције бушотине, прорачун алата за бушење, заштитних цеви, врсте и хидраулике испирног флуида.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Oптимизација техничко-технолошких елемента пројектовање и израде нафтних и гасних бушотина, која обухвата: избор дубине уградње заштитних цеви, конструкцију канала бушотине, параметре бушења и избор типа бушаћег постројења.

Практична настава
Прорачун: дубине уградње колоне заштитних цеви, врсте колона заштиних цеви, цементације заштитних цеви, сигурносне опреме на устима бушотине, алата за бушење, параметара бушења.

Литература:

  1. Бизјак Р.: “Технологија бушења са пројектовањем”, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: “Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002.
  3. Bourgoyne,A.T. Jr., Millheim, К., Chenevert, M.E. & Joung, F.S.: Applied Drilling Engineering, SPE Richardson, 1991.
  4. Adams,N.J.: Drilling Еngineering - A Complete Well Planning Approach, PennWell Books, Tulsa, 1985.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -