Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:171
E-mail: vojin.cokorilo@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији

Предавачи: проф. др Војин Чокорило

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Предуслов за похађање предмета је да је у складу са организацијом предмета на студисјком програму Механизација у рударству буду положени следећи испити на BSc и MSc (мастерс) студијама: Машине за бушење и откопавање у подземој експлоатацији или Машине за

Циљ предмета: Оспособљавање кандидата за коришћење напредних техника избора, прорачуна и планирања коришћења машина и уређаја у подземној експлоатацији

Исход предмета: Стицање уско стручних знања из области примене механизације подземној експлоатацији.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Машине за откопавање, машине за израду подземних просторија, машине за утовар, машине за транспорт. Технике моделирања рада машина у подземној експлоатацији. Нумеричке технике избора и компаративне анализе машина. Вишекритеријумска анализа рада механизације у рудницима са подземном експлоатацијом.

Литература:

  1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и откопавање
  2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник;
  3. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд, монографија

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -