Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација параметара метода подземног откопавања 2

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизација параметара метода подземног откопавања 2

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Технологија подземне екплоатације лежишта угља, Методе подземне експлоатације

Циљ предмета: Преношење теоријских знања стечених на основним студијама везаних за широкочелно откопавање је основни циљ курса. То коинцидира са тежњом да се студенти упознају са научним методама, техником и средствима за проучавање процеса широко-челног откопавања.

Исход предмета: Теоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе широко-челног откопавања доминантно се примењују при подземној експлоатацији лежишта угља у свету, а понекад и при експлоатацији металичних и неметаличних минералних сировина. Технолошки процес откопавања заснива се на примени комплексне механизације свих радних операција у откопу и шире. То захтева висок ниво улагања у машине, уређаје и рударске просторије и објекте. Оптималан избор откопне механизације и конструктивних параметара откопа омогућава оптималне техничко-економске параметре откопавања и смањује ризике реконструкције активног рудника или изградње новог. У процесу оптимизације користе се многе методе операционих истраживања, а као критеријуми оптимизације су најчешће вредносни критеријуми.

Практична настава
Вежбе прате методске јединице са предавања.

Литература:

  1. Генчић Б.: Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних јединица, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1972.
  2. Перишић М.: Примена математичких модела у пројектовању, Рударски институт, Београд, 1976.
  3. С.А.Кариман, А.В.Брайцев, В.М.Шрамко: Моделирование и оптимизация производственньих процессов при добьиче угля, Издательство "Наука", Москва, 1975.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава. Предавања и вежбе уз коришћење савремених научних средстава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 25
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -