Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из механике стена

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS), Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из механике стена

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Продубљивање већ стечених, како теоријских тако и практичних знања из геотехничке проблематике пројектовања, изградње и коришћења разноврсних надземних и подземних инжењерских објекта.

Исход предмета: Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из геотехничке проблематике пројектовања, изградње и коришћења разноврсних надземних и подземних инжењерских објекта.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише ментор за сваког кандидата посебно, у зависности од теме докторске дисертације из следећих дисциплина: лабораторијска и "ин ситу" испитивања својстава и стања стенских маса, стабилност падина и косина, стабилност подземних објеката, стабилност објеката фундираних на стени

Практична настава
Израда семинарских радова, решавање практичних проблема применом савремених методолошких приступа, уз коришћење одговарајућих програмских пакета.

Литература:

  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена I и I I, Грађевински календар, 1977 и 1979.
  2. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989.
  3. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
  4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004
  5. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -