Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:3169
E-mail: dejan.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Планирање и оптимизација површинских копова

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Планирање и оптимизација површинских копова

Предавачи: доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Пројектовање површинских копова, Оптимизација површинских копова, Техноекономска оцена рударских пројеката 1

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са савременим методама оптимизације површинских копова.

Исход предмета: Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту: Примену савремених метода планирања и оптимизације површинског копа, технике одлучивања у поступку доношења инвестиционих одлука. Разумевање ризика и осетљивости пројекта у реализацији пројекта.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Економски принципи оптимизације и планирања површинских копова (економски фактори, понуда и потражња за металима, приходи/добит). Процес планирања површинског копа (кораци у планирању, значај студије изводљивости у процесу планирања, избор система експлоатације). Финансијски концепт (временска димензија новца, садашња вредност и ануитети, технике инвестиционог одлучивања). Рударска економија (економија и теорија рудника, моделирање животног века рудника). Процена трошкова (инвестициони и оперативни трошкови). Дугорочна стратегија рудника (економски блок модел копа, оптимизација завршне контуре копа, дугорочно/срдњерочно и оперативно планирање производње, теорија граничног садржаја корисне компоненте у руди). Евалуација рударског пројекта (техно-економско моделирање). Примери из праксе планирања и оптимизације копова (пример копа метала и копа угља).

Практична настава
Лабораторијске вежебе по наставним јединицама на реалним подацима за површинске копове метала и угља.

Литература:

  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME)
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME)
  5. Uputstva za rad - SURPAC, GEMCOM, MINESCHED I WHITTLE

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Израда Пројекта

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -