Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из експлоатације нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из експлоатације нафте и гаса

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Завршене дипломске студије

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених сазнања са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља и реализацију истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом.

Исход предмета: Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља која су на располагању: • Сложени производни ситеми. • Карактеристика утока нафте и гаса у вертикалну, косу и хоризонталну бушотину. • Упоредна анализа производње нафте из вертикалне косе и хоризонталне бушотине. • Мултилатералне бушотине и њихове карактеристике. • Динамика протока флуида кроз бушотину. • Регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. • Систем анализа рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. • Систем анализа мреже бушотина (интегрални модел поља). • Методе експлоатације нафте и гаса . • Mеханичкe методe експлоатације. • Гаслифт (континуални, повремени, клипни). • Дубинско пумпање на клипним шипкама. • Елетроцентрифугалне пумпе

Практична настава
Практична настава се реализује у оквиру једног или више одабраних поглавља која су везана за предмет изучавања доктроске дисертације.

Литература:

  1. Душан Даниловић, Весна Каровић Маричић, Дејан Ивезић, Примена савремених метода у управљању проcесом производње нафте и гаса, РГФ, 2010, 164 стр.
  2. Душан Даниловић, Механичке методе експлоатације нафте и гаса, НИС Нови Сад, 2003, 181 стр.
  3. Мишо Солеша, Душан Даниловић, Буза Зсолт, Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  4. Brown,K.E., The Technology of Artificial Lift, Petroleum Publishing Co.,Tulsa, 1980.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -