Српски | English

Одабрана поглавља разраде гасних и гасокондензатних лежишта

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Одабрана поглавља разраде гасних и гасокондензатних лежишта

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за решавање комплексних мултидисциплинарних проблема подземне динамике лежишних флуида, специјална динамичка испитивања бушотина и лежишта, специфичних техно - економских проблема примарне, допунске и секундарне разраде гасних и гасокондензатних лежишта, подземних складишта, подморских лежишта и неконвенционалних гасних и гасокондензатних лежишта.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање комплексних мултидисциплинарних проблема подземне динамике лежишних флуида, специјална динамичка испитивања бушотина и лежишта, специфичних техно - економских проблема примарне, допунске и секундарне разраде гасних и гасокондензатних лежишта, подземних складишта, подморских лежишта и неконвенционалних гасних и гасокондензатних лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Решавање комплексних мултидисциплинарних проблема подземне динамике лежишних флуида, специјална динамичка испитивања бушотина и лежишта, специфичних техно - економских проблема примарне, допунске и секундарне разраде гасних и гасокондензатних лежишта, подземних складишта, подморских лежишта и неконвенционалних гасних и гасокондензатних лежишта.

Практична настава
Практична настава: Aнализе, рачунске вежбе, израда студија и елабората.

Литература:

  1. D. Katz: Handbook of natural gas engineering
  2. K. Aziz, A. Settari: Petroleum reservoir simulation
  3. С. М. Закиров: Теорија и пројектованије разработки газових и газокондензатних месторождениј
  4. B. Molak: Doprinos izračunavanju maksimalnog iscrpka plinskog ležišta
  5. А. И. Ширковски: Добича природног газа

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -