Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:138
E-mail: lazar.kricak@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из бушења и минирања

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из бушења и минирања

Предавачи: проф. др Лазар Кричак

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Истражно и експлоатационо бушење, Минирање на површинским коповима

Циљ предмета: Циљ овог курса је је проширивање стечених сазнања из технологије бушења и минирања са основних академских и мастер студија кроз одабрана поглавља и реализација истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом.

Исход предмета: Стицање знања из појединих специфичних области бушења и минирања, која се касније могу применити у пракси.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Савремене методе бушења минских бушотина. (1 радна недеља) 2. Оптимизација параметара бушења. (1 радна недеља) 3. Теоријско разматрање механизма експлозије. Расподела енергије експлозива при минирању. (1 радна недеља) 4. Неконвенционалне методе минирања при експлоатацији лежишта минералних сировина. (2 радне недеље) 5. Неексплозивне гориве смеша (2 радне недеље) 6. Обрада метала енергијом експлозије (1 радна недеља) 7. Примена кумулативних пуњења у циљу перфорирања нафтних бушотина. (1 радна недеља) 8. Системи за програмирано иницирање мрежа електричних детонатора. (2 радне недеље) 9. Интерпретација и анализа сеизмичких утицаја минирања.. (1 радна недеља) 10. Оптимизација параметара минирања у циљу смањења потреса. (1 радна недеља) 11. Утицај дисконтинуитета – екрана на простирање таласа напона.. (1 радна недеља) 12. Вауздушни удари као последица минирања. (1 радна недеља)

Практична настава
Стицање знања из појединих специфичних области бушења и минирања кроз семинарске радове, која се касније могу применити у пракси.

Литература:

  1. Пуртић Н., 1991.Бушење и минирање – РГФ, Београд
  2. Кричак Л., 2005.Сеизмика минирања – РГФ, Београд
  3. Ибрахим Риђешић, Лазар Кричак, 2009. Обрада метала енергијом експлозије – РГФ, Београд
  4. Berta Giorgo.1990. Explosives an engineering tool. Milano, Italesplosivi

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се изводе коришћењем рачунарских презентација.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -