Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Механохемијска активација

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Механохемијска активација

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области механохемијске активације, упознавање са машинама и уређајима који се користе у процесу механохемијске активације, посебно специјалних млинова и и њиховом конструкцијом, као и упознавање са новонасталим особинама примарних и секундарних сировина третираних у процесу механохемијске активације и могућностима њихове примене у различитим индустријским гранама.

Исход предмета: Стицање квалитетног знања из области механохемијске активације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште основе и својства чврстих тела. Идеални и реални кристали. Дефекти кристалне решетке и чврсти раствори. Деформације кристала. Основни принципи уситњавања и одабрани примери процене ефикасности система за уситњавање. Садашње стање и развој принципа и уређаја за уситњавање. Теоријска разматрања механохемијске активације и модели. Одабране методе за анализу сировина и одређивање утрошка енергије при млевењу. Механичка активација у високо интензивним енергетским млиновима. Претварање и пренос енергије за време млевења. Улога адитива за млевење на околину при механичкој активацији минерала. Механичка активација минерала и међупроизводи који се при том добијају. Механичка активација у рударству и хемијској индустрији. Механохемијска технологија у инжењерству

Практична настава
Одговарајући научно-истраживачки и експериментални рад у области механохемијске активације на минералним или секундарним сировинама који су предмет изучавања студента у оквиру докторске дисертације

Литература:

  1. K. Tkáčová, Mechanical Activation of Minerals, ELSEVIER, 1989
  2. K.Gotoh, H.Masuda and K.Higashitani, Powder Technology Handbook, Toyohashi University of Technology, Kyoto University, Mercel Dekker Inc.(1997)
  3. Gutman E.G.: Mechamochemistru of materials, Cambrig Int. Sci. Pub. 1998.
  4. Ristić M., Miločević S., Miljanić P., Mechanic activation of inorganic materials, SANU, 1998.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултативна

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -