Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Мерење и управљање процесима

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Мерење и управљање процесима

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских знања из области управљања процесним системима и основних вештина неопходних за самосталан избор компонената, мерних и регулационих делова система за надзор и управљање.

Исход предмета: Упознавање са основним елементима који чине систем управљања и основним карактеристикама мерних елемената.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне карактеристике управљања процесима. Конфигурација система управљања. Комуникација појединих елемената система. Аквизиција података. Физички принципи рада сензора. Инструменти за мерење протока, притиска, нивоа, температуре.

Практична настава
Примери инструмената за мерење неелектричних величина, који налазе примену у рударству. Симулација мерења.

Литература:

  1. Литература по препоруци предавача.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих симулација и видео материјала, карактеристичних за управљање процесима у рударству.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -