Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Методе избора рударских машина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Методе избора рударских машина

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методама избора опреме у површинској експлоатацији.

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о методама оптимизације избора опреме у површинској експлоатацији,

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Основни појмови, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви и ограничења са којима су спрегнуте машине у условима рада на рудницима. Услови експлоатације рударских машина , радна средина, специфичности. Законска регулатива у пројектовању и избору рударских машина. Основни услови које машине треба да испуне за рад на површинским коповима. Испитивање рударских машина.Трошкови набавке, поседовања и коришћења рударских машина. Одређивање животног века рударских машина. Продужетак животног века рударских машина, ревитализације и модернизације. Избор рударских машина по техничким карактерискима. Избор рударских машина по врсти. Избор рударских машина по броју.

Практична настава
У оквиру истраживачког рада радиће се семинарски радови везани избор машина за површинску експлоатацију

Литература:

  1. Драган Игњатовић „Избор помоћне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 2001
  2. Слободан Ивковић, Игњатовић Драган, Милош Танасијевић, Предраг Јованчић, Пројектовање одржавања опреме површинских копова угља РГФ 2008
  3. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић „Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт“ збирка задатака, РГФ 2012
  4. Поповић Н., 1984: Научне основе пројектовања површинских копова, Ослобођење, Сарајево
  5. Ивковић С., 1997: Откази елемената рударских машина, РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мултимедијалну подршку. Истраживачки рад се изводи кроз израду елабората

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -