Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Инвестиционо одлучивање у условима неодређености

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Инвестиционо одлучивање у условима неодређености

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић, проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Основне академске и основне мастер студије

Циљ предмета: Оспособљавање студената да примењују савремене методе одлучивања у условима неодређености које су последица тржишних кретања, недовољне дефинисаности података који се односе на само рудно лежиште

Исход предмета: Рударски инжењер-доносиоц инвестиционих одлука

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Симулације, Расплинути скупови типа 1, Расплинути скупови типа 2, Анализа извора неодређености (унутрашњих и спољашњих), Квантификација неодређености и превођење у ризике, Стохастичке диференцијалне једначине. Брауново геометријско кретање, Процес повратка на средњу вредност са и без скокова, Трансформација симулирања у фази показатеље, Структура трошкова, Дефинисање критеријума одлучивања НПВ, ИРР, ПИ, МИРР. Неодређеност дисконтне стопе. Вишекритеријумско одлучивање

Практична настава
Анализа инвестиционог пројекта која садржи симулације и фазификације унутрашњих и спољашњих извора неодређености, садржај корисне компоненте у лежишту, коефицијент искоришћења лежишта, трошкови производње, тржишна кретања вредности минералних сировина, дисконтна стопа. Избор најповољнијег инвестиционог пројекта њиховим рангирањем у односу на постављене циљеве односно критеријуме.

Литература:

  1. Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7;
  2. Zimmerman HJ (1992) Fuzzy set theory and its application, Kluwer Boston
  3. W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3
  4. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2;
  5. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon, Multiple Attribute Decision Making, ISBN 3-540-10558

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактиван однос предавач студент

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -