Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Енергетски системи и моделирање у енергетици

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Енергетски системи и моделирање у енергетици

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Анализа различитих система производње, трансформације и коришћења енергије, при чему се разматрају, поред техничких, и еколошки, економски, правни и социолошки аспекти. Идентификација кључних међузависности енергетског развоја и економског/друштвеног развоја различитих енергетских субјеката. Примена алата за енергетско планирање и моделирање.

Исход предмета: По завршетку курса студент може да анализира и упоређује различите сегменте енергетског система, креира енергетски модел одређеног подручја или потрошача, развије различите сценарије и анализира резултате по више критеријума, као и да одреди и предвиди вредност енергетских и еколошких индикатора .

Садржај предмета:

Теоријска настава
Енергетска постројења. Системи снабдевања енергијом. Усклађивање различитих система снабдевања енергијом. Одређивање конзума. Потреба за планирањем у енергетици.Bottom up, top down приступ. Преглед референтног стања. Демографија. Економија по секторима. Енергетски биланси. Развој и одабир сценарија. Демографски сценарији, макроекономски сценарији. Мере енергетске ефикасности. Сценарији потрошње финалне енергије. Сценарији производње трансформисане енергије. Сценарији производње примарне енергије. Анализа и вредновање сценарија на основу различитих критеријума. Индикатори потрошње енергије

Практична настава
Креирање енергетског модела одређеног подручја/привредних субјеката коришћењем LEAP софтверског пакета. Одређивање основних покретача. Креирање различитих сценарија. Интерпретација резултата. Практичном наставом је предвиђено и писање есеја, који шире обрађује тему која је обрађена предавањима, а представља синтезу стечених знања.

Литература:

  1. C. Heaps 2008, An Introduction to LEAP, http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf
  2. Гереке, Моделирање енергетике и животне средине, Привредна штампа, 1982.
  3. Х. Пожар, Основе енергетике, Школска књига, 1976.
  4. Различите публикације International Gas Union,International Energy Agency,World Energy Council и др.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај и коришћењем ЛЕАП

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -