Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Дискретни модели стенског масива

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS), Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Дискретни модели стенског масива

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Основне академске и основне мастер студије

Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студенте научи када се стенски масив, као реално дискретна средина, може моделирати као континуалан. А када се, са становишта прихватљиве тачности, мора моделирати као дисконтинуална средина.

Исход предмета: Овладавање неком од метода моделирања стенског масива као дисконтинуалне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа система стенски масив - подземна конструкција. Однос величине примарног стенског блока према величини анализиране подземне конструкције. Discrete Element Method (DEM). Distinct Element Method (UDEC, 3DEC, PFC, DDA)

Практична настава
Елаборат који прати извођење теоретске наставе

Литература:

  1. ITASCA Consulting Group Inc. UDEC Manual, 1992.
  2. ITASCA Consulting Group Inc. 3DEC Manual, 1994.
  3. Cundall PA. Hart RD. Numerical modelling of discontinua. Eng Comput 1992; 9: 101-13
  4. ITASCA Consulting Group Ltd. PFC codes manuals. 1995.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавање. Активно учешће у решавању задатака (проблема из рударске праксе) са сваким студентом понаособ.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -