Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ премета је да студенте рударства упозна са основама геомеханичким истраживањима неопходним за пројектовање и изградњу подземних објеката.

Исход предмета: Предмет ће обезбедити слушаоцима разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности. Стабилност подземних просторија и објеката представља основу проучавања механике стена у циљу безбедног извођења рударских радова, што представља императив савремене подземне експлоатације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Током предмета слушаоци ће се упознати са истраживањима која су неопходна за изградњу подземних објеката. Поставиће се основе за израду програма истраживања стенског масива за потребе изградњу свих капиталних подземних објеката. Приказаће се могућности примене појединих лабораторијских и теренских метода испитивања стенског масива, као и класификација за потребе пројектовања и изградње подземних објеката. Посебно ће се приказати могућности изградње подземних објеката за друге намене осим рударске. Приказаће се посебна геомеханичка истраживања за ове потребе.

Практична настава
Изучавање физичко-механичких својстава стенског материјала, теорија лома полувезаних, невезаних стенских маса и везаних стенских маса. Изучиће се напредне методе за анализу напонског стања око подземних просторија и објеката. Детаљно ће се изучити најсавременије методе за одређивање стабилности подземних просторија.

Литература:

  1. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
  2. Z.T. Bieniawski: “Rock Mechanics Design iн Mining and Tunneling”, A.A. Balkema, Rotterdam, 1984.
  3. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  4. E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden: “Support of Underground Excavations in Hard Rock”, A.A Balkema, 1995.
  5. E. Hoek, E.T. Brown: “Undeground Excavation in Rock”, IMM, London, 1980.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -