Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Анализа животног циклуса

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Анализа животног циклуса

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета се огледа у саваладавању техника коришћења метода за анализу и оцену животног циклуса производа и елемената производног циклуса.

Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени да изврше анализу животног циклуса производа као и анализу и оцену појединачних делова производног циклуса у циљу успостављања везе између производа и животне средине, утицаја производа и производних процеса на животну средину и одрживу производњу, употребу и поновно коришћење производа у циљу заштите животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе поставке Анализе животног циклуса, Методологија Анализе животног циклуса, Методе Анализа животног циклуса, Анализа животног циклуса (LCA) производа и процеса; Интеракција производног процеса и животне средине; Интеракција производа и животне средине; Фазе животног циклуса и њихов утицај на квалитет животне средине; Одрживост производа и усаглашеност са националним и међународним стандардима (ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO 14044, ISO 14047, ISO 14048, ISO 14049)

Практична настава
Израда пројекта Анализе животног циклуса једног производа

Литература:

  1. Life Cycle Assessment (UNEP)
  2. Guidelines for Life-Cycle Assessment, A "Code of Practice". Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). Brüssel, 1993
  3. Wenzel H, Hauschild M and Alting L., (2001: Environmental Assessment of Products, Volume 1: Methodology, tools and case studies in product development, Institute for Product Development
  4. Introduction to Environmental Life Cycle Assessment, University of Stuttgart
  5. Greening the Economy through Life Cycle Thinking - Ten Years of the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry, and Economics Sustainable Consumption & Production Branch
  6. Упуства за рад SimaPro, Umberto, SolidWorks, TEAM
  7. Стандарди ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO 14044, ISO 14047, ISO 14048, ISO 14049)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, самостални рад на изради Анализе животног циклуса једног производа уз употребу софтверских пакета (SimaPro, Umberto, SolidWorks, TEAM )

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -