Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Аерозагађење

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Аерозагађење

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предикције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини.

Исход предмета: Разумевање врста и извора загађења ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађења ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мерење метеоролошких параметара. Оспособљеност за моделирање процеса транспорта и дисперзије полутаната у ваздуху. Оспособљеност за самостално истраживање у областима планирања и пројектовања система за заштиту ваздуха.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Циљ курса је стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предикције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини. Почетне методске јединице обухватају стандарде, регулативу и процену и управљање ризицима. Потом се изучавају извори загађења ваздуха, биогени и антропогени извори загађења и загађење честицама. Област мерења загађења ваздуха гасовима и честицама обухвата узорковање и методе мерења. Изучавају се транспорт и дисперзија полутаната као и мoделирање и предикција аерозагађења. Из области хватања гасова, пара и честица проучавају се кондензација, адсорпција и апсорпција, топлотни процеси оксидације, каталитичко сагоревање, одсумпоравање гаса из димњака (суво и мокро чишћење), биочистачи (биоскрубери), биофилтери, циклони, филтрација и електростатички преципитатори.

Литература:

  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0.
  3. Nicholas P. Cheremisinoff N. (2002) Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-7499-7.
  4. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA
  5. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -