Српски | English

Хемија граничних фаза

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Хемија граничних фаза

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је шире упознавање студената са процесима дешавања на граничним фазама.

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати шира знања о процесима сорпције на граничним фазама.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Загађујуће материје. Процеси токова загађујућих материја. Загађивачи - органски и неоргански. Отпадне воде.

Практична настава
Анализа земљишта. Аначиза загађивача органских и неорганских.

Литература:

  1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд, 2003.
  2. Н. Глинка, Общая химия, Издателъство "Химия", Ленинград, 1977.
  3. E. Siebert, Foundatioins of Chemistry, Mc Graw-Hill Book Company, New York,1982.
  4. С. Маринковић, Практикум хемије, Скрипта, РГФ, Београд, 2006
  5. Н. Глинка, Задаци и вежбе из опште хемије, Издање Грифон, Београд, 2000

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -